Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nance4u

Artikel 1 Definities

 1. Nance4u, gevestigd op de Pinksterbloem 2, 1441 RK Purmerend, is de verkopende partij
 2. De wederpartij wordt in de algemene voorwaarden de klant genoemd.
 3. Partijen zijn Nance4u en klant samen

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nance4uen op alle met Nance4u aangegane overeenkomsten.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 3. Nance4u behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 4. Door het gebruik van de webshop van Nance4u en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen (ook de uitverkoop artikelen) van Nance4u zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 2. Nance4u behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.
 4. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.
 5. Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Vanwege de natuurlijke materialen garandeert Nance4u echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

 1. Alle door Nance4u vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW. en excll verzend- en eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld.
 2. De hoogte van de verzend- en eventuele administratiekosten staat op de bevestiging vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland.
 3. Bij verzending naar het buitenland gelden de verzend- en eventuele administratiekosten voor het aangegeven land.
 4. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  1. . betaling vooraf: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en eventuele administratiekosten over op bankrekening: N59INGB00061256727 TNV Nance4u , onder vermelding van het ordernummer
  2. betaling via Ideal, het verschuldigde bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven.
  3. betaling via Paypal.
  4. betaling per factuur

Artikel 5 Levering en verzending

 1. De artikelen die in de webshop staan zijn voor 95% aanwezig. De webshop wordt goed bijgehouden, mocht u een artikel hebben besteld en het is toch niet aanwezig dan probeert Nance4u na overleg een overeenkomend artikel te leveren.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.
 1. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.
 2. Bij betaling via Ideal of paypal worden de artikelen geleverd nadat betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De genoemde levertijden hangen af van de betreffende bezorgers. In het geval van Nance4u is dit MyParcel samen met Postnl.
 4. De Klant ontvangt altijd een track&trace nummer per mail zodat de klant zelf ook kan kijken wanneer de bestelling op de plaats van bestemming komt.
 5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
 6. Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, deze kan en mag afwijken van het opgegeven factuur adres.
 7. Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden niet door ons vergoed. Wel worden de opgestuurde artikelen dusdanig goed ingepakt om eventuele schade te voorkomen.
 8. Schade bij verzekerd verzenden dient binnen 48 uur na ontvangst aan ons gemeld te worden via mail naar nance4uwebshop@gmail.com voorzien van foto's van de verpakking en de beschadigde artikelen. Verder dienen verpakking en artikelen bewaard te worden tot de schade is afgehandeld.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Nance4u is verschuldigd, heeft voldaan. .
 2. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.
 3. Eventuele retourzendingen aan Nance4u zijn voor rekening van de klant en moeten Franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 7 Ruilen en herroepingrecht

 1. Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nance4u de keuze of het juiste artikel of na overleg een gelijkend artikel aan te bieden. Ook de teruggave van het bedrag behoort tot de mogelijkheden. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van de klant.
 3. Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen 14 dagen na aflevering aan Nance4u te retourneren. Wij stellen het op prijs als u de retourzending vooraf per e-mail aan ons meldt.
 4. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van de klant.
 5. Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het artikel 7.3, dan zal Nance4u zorgdragen voor terugbetaling binnen 14 dagen van het bedrag (na ontvangst van de retour gestuurde artikelen) dat door de klant is betaald.

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Indien de geleverde artikelen materiaal of fabricagefouten mochten vertonen zullen wij de fabrikant/leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat Nance4u tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden. Onze aansprakelijkheid is nooit groter dan die welke op de fabrikant/leverancier in kwestie te verhalen is
 2. Nance4u is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Nance4u. Nance4u is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 3. Indien Nance4u, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
 4. dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Nance4u niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 Persoonsgegevens

 1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Nance4u vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
 2. Nance4u neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
 3. Nance4u verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Btw nummer en KvK nummer
       1.  Btw nr: NL002133316B21
       2.  KvK nr:  61927112

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN